અય્યામે ફાતમીયા

અય્યામે ફાતમીયા

હઝરત રસુલે ખુદા સ.અ.વ.સ.ફરમાવ્યું કે “ફાતેમા મારો ટુકડો છે જે પણ એને ખુશ રાખે તે મને ખુશ રાખ્યો જેણે એને તકલીફ પહોચાડી એણે મને તકલીફ આપી.” હઝરત રસુલે ખુદા સ.અ.વ.સ.ફરમાવ્યું બેટા ફાતેમા સ્ત્રી માટે કઈ વસ્તુ બેહતર છે ? જનાબે ફાતેમા સ.અ. ફરમાવ્યું  કે બાબા, “સ્ત્રી માટે બેહતર એ છે ,કે તેણ...
Read more
ઝવ્વારે ઈમામે હુસૈન અ.સ. માટે સલવાતી સબીલ – પોલ નં ૭૦૯ – અરબઈન ૨૦૧૬

ઝવ્વારે ઈમામે હુસૈન અ.સ. માટે સલવાતી સબીલ – પોલ નં ૭૦૯ – અરબઈન ૨૦૧૬

ઝવ્વારે ઈમામે હુસૈન અ.સ. માટે સલવાતી સબીલ – પોલ નં ૭૦૯ – અરબઈન ૨૦૧૬ ૧૪ સફર થી ૧૮ સફર અરબઇન નિમિત્તે મુફીદ ઓર્ગેનાઈઝેશન (કાણોદર) તરફથી નજફથી કરબલા ચાલતા ઝવ્વારે ઈમામે હુસૈન અ.સ. માટે પોલ નંબર ૭૦૯ ઉપર સલવાતી સબીલ નું  આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તો દરેક ઝવ્વારો ને લાભ લેવા વિનંતી છે. સબીલ માં ડોનેશન ...
Read more
શું જન્નત માં ગયા પછી પણ જન્નતીઓં ની કોઈ આરજુ છે?

શું જન્નત માં ગયા પછી પણ જન્નતીઓં ની કોઈ આરજુ છે?

આયતુલ્લાહ બશીર હુસૈન નજફી અ.ર. કાણોદરના જવ્વારોને સંબોધીને કહ્યું : મેં નજફે અશરફમાં રહેતા મારા એક મિત્રથી સાંભળ્યું છે કે તેઓ પોતે આયતુલ્લાહ ખુઈ અ.ર. ને સ્વપ્નમાં જુવે છે કે આયતુલ્લાહ ખુઈ અ.ર. જન્નતમાં બહેતરીન અને ઉચ્ચ મકામ પર, બહેતરીન તખ્ત પર બિરાજમાન છે. મેં એમને સવાલ કર્યો કે આગા, તમે પોતાની પૂરી જી...
Read more