શું જન્નત માં ગયા પછી પણ જન્નતીઓં ની કોઈ આરજુ છે?

શું જન્નત માં ગયા પછી પણ જન્નતીઓં ની કોઈ આરજુ છે?

આયતુલ્લાહ બશીર હુસૈન નજફી અ.ર. કાણોદરના જવ્વારોને સંબોધીને કહ્યું : મેં નજફે અશરફમાં રહેતા મારા એક મિત્રથી સાંભળ્યું છે કે તેઓ પોતે આયતુલ્લાહ ખુઈ અ.ર. ને સ્વપ્નમાં જુવે છે કે આયતુલ્લાહ ખુઈ અ.ર. જન્નતમાં બહેતરીન અને ઉચ્ચ મકામ પર, બહેતરીન તખ્ત પર બિરાજમાન છે. મેં એમને સવાલ કર્યો કે આગા, તમે પોતાની પૂરી જી...
Read more
અઝાદારી મરાજેઅની નજરમાં

અઝાદારી મરાજેઅની નજરમાં

વસીયતે મર્હુમ આયતુલ્લાહ શેખ અબ્દુલ્લાહ મામકાની અ.ર — અય મારા દીકરાઓ જ્યાર સુધી તમો અલ્લાહ નું રીઝ્ક ખાવ છો અને જ્યાર સુધી જીવતા રહો ક્યારે પણ ઈમામે હૂસૈન અ.સ. ની મજલીસ પોતાના ઘરે કરવાનું છોડતા નહી .   આયતુલ્લાહ હાફીઝ બશીર હૂસૈન નજફી સાહેબ — ઈમામ હૂસૈન અ..સ. ના ચાહ્વાવાળો ને જોઈએ કે અઝાદ...
Read more
દુઆએ કુમૈલ અરબિક – ગુજરાતીમાં

દુઆએ કુમૈલ અરબિક – ગુજરાતીમાં

દર શબે જુમ્આ દુઆએ કુમૈલ પઢવાની બહુજ તાકીદ કરવામાં આવી છે, દુઆએ કુમૈલ અરબિક – ગુજરાતીમાં ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો
Read more
ઈદે ગદીર નીમીત્તે મુજતહેદીનના સંદેશો અને તેની મહત્વતા

ઈદે ગદીર નીમીત્તે મુજતહેદીનના સંદેશો અને તેની મહત્વતા

આયતુલ્લાહ વહીદ ખુરાસાની ની નઝર મા ઈદે ગદીર. ઈમામે રઝા અ.સ. ફરમાવે છે કે ખુદા આ દિવસે દરેક મોઅમીન અને મોઅમેનાત મુસ્લિમ અને મુસ્લેમાત ના 60 વરસ ના ગુનાહ ને માફ કરે છે ,અને ખુદાનો અઝીમ મહિનો જે કુરઆન નાઝીલ થવા નો મહિનો છે અને લય લતુલ  કદ્ર નો મહિનો છે, જે કઈ અલ્લાહ આ ...
Read more